Любомир Димитров

Любомир Димитров

ЗАПОВЕД

 

№ РД.08-112/22.06.2023г.

гр. София

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на:

 - интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на   27.06.2023г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – „ОФИС МЕНИДЖЪР“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Изпълнителен директор

ГАЛИНА БЕЖАНСКА п.....................

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-115/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение № 2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 05/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- - в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”, както и на видно място  на пазарните площадки.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен терен  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-113/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 03/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

-  на видно място  на  пазарната площадка.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00 часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-114/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 04/2023г. за отдаване под наем на павилиони

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.20223г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.

- в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2027 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-102 / 09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС № 05/2023г. за отдаване под наем на терени на Универсален
общински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински пазар „Красна
поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от
Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията
на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение
№ 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и
доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756
по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от
29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на
конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой.
Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен
ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023г. до 16.06.2023 г. включително в
офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински
пазар „Люлин IV м.р.“
За повече информация за терените на пазар „Красна поляна“ - г-жа
Катя Костова – инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен
тел. 0886 103 859, за терените на пазара в ж.к „Люлин“I м.р. - г-н Емил
Василев – началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес

гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-101 / 09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС №04/2023г. за отдаване под наем на павилиони, складови
помещения и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар
„Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсален
общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Красна
поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от
Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията
на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение
№ 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и
доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756
по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от
29.07.2009г, Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.
Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС,
платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени
всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на
Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ и Универсален общински
пазар „Красна поляна“ За повече информация - г-жа Катя Костова –
инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен тел. 0886
103 859 и г-н Емил Василев – началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес
гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-100/09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС № 03/2023г. за отдаване под наем на маси на Универсален
общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин
IV м. р“ и Универсален общински пазар „Лозенец“ управлявани от
дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от
Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен
общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол
№ 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол №
83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г.,
Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната
документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за
участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до
16:00 часа, от 01.06.2023г. до 16.06.2023 г. включително в офисите на
„Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар
„Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За
повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка
„Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и г-н Емил Василев –
началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес
гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-99/09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС №01-НТД/2023г. за отдаване под наем на 2 /два/ бр. павилиони,
разположени на ул.“Йосиф Щросмайер“, пред блок №370.
Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за
учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 18 на
Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 18 от
05.05.2023 г.
Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в
брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен
ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023г. до 16.06.2023 г. включително в офиса
на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2
За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството,
в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул.
„Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от
01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-96/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 37 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-05/16.03.2023

I-во

МДМ-03-КОМЕРС-Заложна къща ООД 

825.00

 

Павилион № 17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-01/15.03.2023

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС-1  ЕАД 

1100.00

 

Павилион № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-09/16.03.2023

I-во

ВОЛФ КЪМПАНИ СЪРВИС  ЕООД 

205.00

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1а

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-06/16.03.2023

I-во

АИМ-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

180.00

Павилион № 1в

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-11/16.03.2023

I-во

ЕТ ЯНИС – Янко Янкулов

180.00

 

Павилион № 1и

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-10/16.03.2023

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

120.00

 

Павилион № 5

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-12/16.03.2023

I-во

ФАБЮЛЕЙН  ЕООД

100.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. 

 

Павилион № 16

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-07/16.03.2023

I-во

ЕТ НАТАЛИ – Огнян Зерлиев

255.00

 

Павилион № 27

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-08/16.03.2023

I-во

Супер стар -2000- Росен Сръндачки ЕТ

170.00

За пазар “Красна поляна“

Павилион № 5-6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-03/16.03.2023

I-во

БЕОГРАДСКА СКАРА ЕООД

1500.00

Тоалетна

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/16.03.2023

I-во

ЯМ ЯМ 2022 ООД

80.00

 

 

 

 

 

От 10 часа на 22.03.2023 г. до 16.00 часа на 24.03.2023 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-97/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ

НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

Пазар “Люлин”I м.р.

 

Терен № 1а

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

2-01/14.03.2023

I-во

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП

760.00

 

Пазар “Красна поляна“

Терен № 1

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

2-02/15.03.2023

I-во

ЯМ-ЯМ 2022 ООД

140.00

 

 

 

От 10 часа на 22.03.2023 г. до 16.00 часа на 24.03.2023 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

 

 

 

Страница 1 от 22
Нагоре